Vítame Vás na stránkach DATOURINFO

DATOURWAY je projekt realizovaný v medzinárodnej spolupráci zameranej na rozvoj cestovného ruchu pozdĺž stredného a juhovýchodného úseku Dunaja, ktorý venuje osobitnú pozornosť ochrane a skvalitneniu prírodných a kultúrnych zdrojov v tomto segmente veľkej európskej vodnej cesty.

Prístup k cestovnému ruchu je v projekte chápaný veľmi široko. Cestovný ruch je chápaný ako krátkodobá alebo dlhodobá komplexná aktivita zameraná na rekreáciu, letoviská a oddych, kultúrne zážitky, potešenie z prírodných krás a zároveň športové aktivity. 

Cieľom projektu je posilniť a rozvíjať nadnárodnú spoluprácu v turizme využívajúc rôzne turistické danosti Dunaja, prírodné krásy priľahlých oblastí, architektonické prednosti miest a obcí pozdĺž rieky.

 

 

 

Cieľom projektu je dosiahnutie nasledujúcich výsledkov:

  • vytvoriť informačný systém na báze geografických informačných systémov (GIS) zhromaždením a spojením národných, regionálnych a podľa možnosti aj miestnych štatistických dát, prístupných štúdií a programov,
  • vypracovať a prerokovať, a participatívne prijať integrovanú stratégiu udržateľného cestovného ruchu na juhovýchodnom úseku Dunaja,
  • so zapojením cieľových skupín vypracovať pilotné projekty pre strategicky dôležité nadnárodné regióny ako sú prekrásny Dunakanyar (HU-SK), maďarsko-srbsko-chorvátske trojhraničie s možným hospodárskym oživením práve cez rozvoj cestovného ruchu, rumunsko-bulharské mestské a vidiecke krajiny/regióny, porovnanie rumunskej delty Dunaja s ústím rieky Po v Taliansku a pre “zelené cesty” pozdĺž celého tohto úseku Dunaja,
    -    vytvoriť katalóg na šírenie informácií pre medzinárodnú verejnosť o turistických možnostiach v tomto úseku Dunaja a o službách, ktoré poskytujú mestá a obce pri rieke.

 

Turistická informačná webová stránka je jedným z výstupov projektu Datourway, ktorý má poslanie informovať o turistických možnostiach, hoteloch, službách, kultúrnych, športových podujatiach pozdĺž Dunaja.

Miestne samosprávy, turistické kancelárie a neziskové mimovládne organizácie pôsobiace na tomto cieľovom geografickom území sú prizvané k dialógu a sú tiež zapojené do šírenia informácií.