Komárno

Tourism

Oficiálná webová stránka:  www.komarno.sk

Webová stránka - informácie o obci/meste: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno

http://www.e-obce.sk/obec/komarno/komarno.html

 

Kúpeľno-liečebný a zdravotný cestovný ruch

 • Termálne kúpalisko:

Termálne kúpalisko Komárno

 http://www.komarnohotel.sk/termal.html

 • bazén:

Krytá plaváreň Komárno

http://sportoviska.zoznam.sk/plavanie-vodny-sport/nitriansky/kryta-plavaren-komarno

Kultúrno-poznávací a kongresový cestovný ruch

 • pamiatky (národným významom):

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/?a=nehnutelne&obec=komarno&ulica=&cislo=&unpo=&search=H%C4%BEada%C5%A5

 • stála expozícia (národným významom):

Múzeum, monument

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=kn

 • Pravidelné kultúrne programy:

Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára, Lehárov festival, Komárňanské dni, Komárňanský vodný festival, Ondrejovský jarmok

http://www.komarno.sk/index.php?sec=8

 • Divadlo:

Jókaiho divadlo v Komárne

http://www.jokai.sk/

Ekoturizmus, turistika

 • Ramsárska lokalita:

Ramsarská lokalita Dunajské luhy:

http://www.sopsr.sk/publikacie/ramsar.pdf

 • Natura 2000:

Dunajské luhy

 • Dolné Považie

http://www.sopsr.sk/natura/index.php?p=4&sec=1&cpt=1&crt=5

 • Chránená krajinná oblasť a prírodná rezervácia:

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

Prírodná rezervácia – Apálsky ostrov, Komočín, Vrbina

Gastronomický cestovný ruch

 • Vinohradnícka oblasť:

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEnoslovensk%C3%A1_vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5

Vodná turistika

 • Prístav (medzinárodný)

http://www.spap.sk/transshipment/slovak/

http://www.splavuj.sk/sekcia-16-maly-dunaj.html

Šport

 • Kvalifikovaná jazdiareň, jazdecká škola, ranč:

Holdas

http://www.jazdectvo.sk/adrp.php?kat=1

 • Cyklistická cesta

http://www.cyklotrasy.sk/trasy.php

 • Podporná infraštruktúra cykloturistiky

http://www.bikemagazin.sk/Cyklisticke_obchody_-_Nitriansky_kraj.html

 • Športová hala

http://www.relaxovat.sk/nitriansky-kraj/Zariadenie_35334_%C5%A0portov%C3%A1_Hala_Kom%C3%A1rno

 • Športové podujatia a súťaže

http://www.komarno.sk/index.php?sec=8

Ostatné služby

 • polícia

http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-komarne

 • lekáreň

http://www.zzz.sk/?mesto=Komarno&zz=lekarne

 • Poliklinika, zdravotnícke centrum

http://www.zzz.sk/?mesto=Komarno

http://www.zzz.sk/?mesto=Komarno&zz=lekari

 • čerpacia stanica

http://natankuj.sme.sk/ceny-phm/?typ=phm&phm=5&sluzba=0&kraj=4&okres=21&lokalita=21&znacka=0

 • pošta

http://psc.posta.sk/

 • reštaurácia a kaviareň

http://www.kamnapivo.sk/nitriansky-kraj/komarno/

http://www.zoznam.sk/katalog/Restauracie-stravovanie/Restauracie/Komarno.html

 • turistická informačná kancelária

Turistická informačná kancelária - Komárno

http://sronline.sk/1677.html

 • nákupné centrum

http://www.azet.sk/katalog/obchodne-domy-a-nakupne-centra/komarno/

http://www.nck.sk/

 • ATM (BANKOMAT)

http://www.ATM (Bankomat).sk/

 • Banka

http://www.pobockyBanka.sk/

Ubytovacie zariadenia

http://www.1-2-3-ubytovanie.sk/ubytovanie/obec/komarno

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/podunajsko?lfKeyword=Kom%C3%A1rno

http://www.travelguide.sk/svk/komarno/ubytovanie/

Informations

Názov:

Komárno

Počet obyvateľov:

35769

Celková výmera územia:

10316

Štatút:

Mesto

Poloha:

47.454784, 18.074176

Nadmorská výška:

109

 

www.komarno.sk

 

Komárno je mesto, na juhozápade Slovenska, v okrese Komárno (Nitriansky kraj), leží pri sútoku Dunaja a Váhu, 90 km juhozápadne od Bratislavy. Mesto je ľahko dostupná z Bratislavy diaľkovou dopravou. V osídlení sa nachádza železničná stanica.

Komárno je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. Jeho územie bolo od staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Keltovia, neskôr nablízku Rimania.

Maďarské kmene v priebehu 10. storočia vytvorili pri sútoku Dunaja a Váhu opevnené, ohradené miesto, ktoré sa v čase utvárania uhorského štátu stalo strediskom Komárňanského komitátu.

Prvé významné výsady, jej udelil kráľ Belo IV. listinou z r. 1265. Výsady mesta, ktoré neskorší panovníci potvrdili i rozšírili, prispeli k rozvoju stredovekého Komárna, ktoré sa rozvíjalo hlavne za vlády Mateja Korvína, ktorý dal v komárňanskom hrade vybudovať renesančný palác, rád sem prichádzal odpočívať a zabaviť sa. Vybudoval tiež kráľovskú dunajskú flotilu, ktorej hlavnou základňou sa v čase protitureckých bojov stalo práve Komárno.

V čase tureckej expanzie v 16. storočí sa Komárno dostáva na pomedzie habsburgskej a osmanskej ríše. Tunajší stredoveký hrad je preto v polovici 16. storočia, za panovania Ferdinanda I. prebudovaný v dobre brániteľnú pevnosť. Takto vzniká tzv. Stará pevnosť, ktorá je v čase ďalších protitureckých bojov v 60-tych a 70-tych rokoch 17. storočia rozšírená o Novú pevnosť.

Tieto pevnosti úspešne odolávajú útokom tureckej armády. Po vyhnaní Turkov z krajiny a ukončení protihabsburgských povstaní, v 18. storočí sa vďaka svojej výhodnej polohe na križovatke vodných a suchozemských ciest Komárno stáva jedným z veľkých miest krajiny s prekvitajúcim obchodom a remeslami. Listinou kráľovny Márie Terézie z r. 1745 získava titul a práva slobodného kráľovského mesta. Jeho zámožnejší občania a tu usadená šľachta si dávajú stavať barokové paláce, trinitári, františkáni a jezuiti kláštory a kostoly.

Po dostavbe pevnostného systému v 70-tych rokoch 19. storočia sa Komárno stalo strategickou vojenskou základňou Rakúsko – Uhorska. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, sa vybudovali železné mosty cez Dunaj a Váh, prvé železničné trate, spájajúce Komárno so vzdialenejšími oblasťami krajiny, prvé väčšie priemyselné závody mesta.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa štátna hranica na Dunaji rozdelila historickú Komárňanskú župu i mesto Komárno. Ľavobrežná časť mesta sa po územnej reorganizácii v r. 1923 stáva sídlom Komárňanského okresu.

K hospodárskemu rozvoju mesta v neskorších rokoch prispelo vybudovanie novej lodenice. Rozsiahlou, nie vždy premyslenou prestavbou mesta z niekdajšieho Komárna ostalo prakticky iba jeho historické jadro, kde sa nachádza väčšina zachovalých kultúrno-historických pamiatok mesta.

Komárno po celý rok žije veľmi intenzívnym kultúrnym a spoločenským životom. V meste sa každý druhý rok v apríli organizuje medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára. Okrem toho sa každoročne v apríli usporadúva prehliadka operetných melódií Lehárov festival a v máji kultúrno-spoločenský festival Komárňanské dni. Na mŕtvom ramene Váhu je areál vodných športov a lodenica. Pre návštevníkov mesta je atraktívne termálne kúpalisko, ktoré využíva dva pramene s teplotou 37 °C.

Pozoruhodnosti:

-      Komárňanský pevnostný systém je najväčším bastiónovým opevnením v strednej Európe. Je historickou pamiatkou európskeho významu a národnou kultúrnou pamiatkou.

-      Zichyho palác - postavený koncom 17. storočia, 19. storočí ju klasicisticky prestavali a rozšírili o dve krídla. V miestnostiach na poschodí je stála Expozícia novodobých dejín mesta.

-      neorenesančná budova Radnice. Pôvodná jednoposchodová budova bola postavená v rokoch 1718-1719 v barokovom slohu. V roku 1725 bola prestavaná, ale zemetrasenie v roku 1763 ju úplne zničilo. Obnova budovy sa ukončila v roku 1766 a v roku 1767 sa pristavala aj veža, ale často sa opakujúce prírodné katastrofy ju opäť zničili. Na jej základoch bola postavená v roku 1875 nová Radnica, dnešná budova MsÚ v Komárne.

-      Bývalý Župný dom - Pôvodne neskorobaroková stavba z polovice 18. storočia bola v roku 1798 prestavaná podľa projektov dvorskej stavebnej kancelárie a v roku 1813 klasicisticky upravená.

-      Dôstojnícky pavilón - 1858-1861. Pôvodne budova slúžila ako súbor dôstojníckych bytov pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády a ich rodiny. Na prízemí bolo zriadené kasíno pre dôstojníkov, ktoré dnes slúži pre reprezentačné účely mesta. Na nádvorí sa v r. 1999-2000 vybudoval amfiteáter. Most, umiestnený na nádvorí symbolizuje spoluprácu Komárna a Komáromu. Na nádvorí je umiestnená aj busta  Jána Selyeho.

-      Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska - Bývalý Palác kultúry, postavený v r. 1913 v duchu neskorého romantizmu.

-      neskorobarokový farský rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja. Postavili ho v rokoch 1748-1756 na mieste farského kostola z roku 1268. Kostol po veľkom požiari v r. 1848 obnovili, je jednoľoďový s bočnými kaplnkami.

-      Rímskokatolícky Kostol sv. Rozálie je klasicistická stavba, ktorú postavili v roku 1844.

-      Klasicistický reformovaný kostol postavili ako tolerančný v roku 1788 bez veže, ktorú k nemu pristavili v roku 1832.

-      Vojenský kostol je neskorobaroková budova z roku 1769, bola pôvodne kláštorným kostolom františkánov.

-      Kalvínsky kostol je klasicistická tolerančná stavba z roku 1796, ku ktorej pristavili vežu koncom 19. storočia.

-      pôvodne barokový kostol pravoslávnej srbskej cirkvi z roku 1754. V jeho interiéri sa nachádza zbierka 23 pravoslávnych ikon zo 17. a 18. storočia a honosný ikonostas z roku 1770.

-      Nádvorie Európy je názov unikátneho stavebného diela. Stavby na novom námestí reprezentujú v štylizovanej forme historickú architektúru charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy.

-      V meste sa nachádza – Jókaiho divadlo, kino, termálne kúpalisko, prístav, národná prírodná rezervácia Apáli ostrov

-      V mestskej časti Nová Stráž upúta pôvodný klasicistický kaštieľ s anglickým parkom, pri vchode ktorého sa nachádza rímsky sarkofág, zvyšky základov románskeho kostola a klasicistický kostol z roku 1815.

V meste sa nachádzajú hotely, penzióny, ubytovania na súkromí, reštaurácie, pohostinstvá, nákupné centrá a rôzne predajne.

Gallery

Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno