Vítame Vás na stránkach DATOURINFO

DATOURWAY je projekt realizovaný v medzinárodnej spolupráci zameranej na rozvoj cestovného ruchu pozdĺž stredného a juhovýchodného úseku Dunaja, ktorý venuje osobitnú pozornosť ochrane a skvalitneniu prírodných a kultúrnych zdrojov v tomto segmente veľkej európskej vodnej cesty.

Prístup k cestovnému ruchu je v projekte chápaný veľmi široko. Cestovný ruch je chápaný ako krátkodobá alebo dlhodobá komplexná aktivita zameraná na rekreáciu, letoviská a oddych, kultúrne zážitky, potešenie z prírodných krás a zároveň športové aktivity. 

Cieľom projektu je posilniť a rozvíjať nadnárodnú spoluprácu v turizme využívajúc rôzne turistické danosti Dunaja, prírodné krásy priľahlých oblastí, architektonické prednosti miest a obcí pozdĺž rieky.