Islaz

Informations

 

 

Numele localităţii

Populaţia

Suprafaţa

Statut administrativ

Localizarea centrului comunei Altitudinea centrului localităţii

Izlaz

6840 locuitori

96,41 km2

Comună

43°44’N 24°45’ E

27m

 

 Izlaz este comună în judeţul Teleorman, alcătuită din 2 sate (Islaz, Moldoveni), situată în  SV Câmpiei Boian, în luncă şi pe terasele de pe stânga Dunării, în zona de confluenţă a râului Olt cu Dunărea.

          Comuna Islaz este aşezată pe Dunăre, la gura de vărsare a Oltului, pe malul drept al acestuia, la cca. 10 km vest faţă de Turnu Măgurele. Pe Dunăre se găseşte rezervaţia naturală Ostrovul Mare, Islaz.

          Momente de mare importanță istorică s-au desfășurat pe teritoriul localității. La 9/21 iunie 1848, la Izlaz a avut loc o mare adunare populară în cadrul căreia Ion Eliade Rădulescu a citit mulţimii programul revoluţionar cunoscut sub numele de „Proclamaţia de la Izlaz”, care prevedea, printre altele, independenţa administrativă şi legislativă a Ţării Româneşti, emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor, desfiinţarea privilegiilor boiereşti, domn ales pe cinci ani, libertatea tiparului, drepturi politice pentru toţi locuitorii, indiferent de rasă sau credinţă, învăţământ egal pentru toţi românii. Evenimentul a marcat începutul Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească.

Obiective turistice:

 • Biserica ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” 1835-1857
 • Casa Toma Ghigeanu, sf. sec. XIX
 • Casa Dumitru Găvănescu, mijl.sec. XIX
 • Biserica "Sf. Nicolae” 1830 – 1837
 • Conac construit în 1924
 • Han din a II-a jumătate a sec. XIX
 • Monumentul ridicat în memoria Revoluţiei de la 1848
 • În perimetrul satului Izlaz, în punctul „Racoviţă” şi pe insula Verdea, au fost descoperite urmele a două castre romane, aflate în limita de sud a limesului alutan, precum şi vestigiile unei aşezări rurale în care s-a găsit un tezaur alcătuit din denari romani republicani. -  Castrul de la Islaz, punct "Racoviţă, sec. II - III p. Chr., Epoca romană; Castrul de la Islaz, punct "Verdea, sec. II - III p. Chr., Epoca romană
 • Zonă ecologică Rezervaţia "Ostrovul Calnovăţ", "Ostrovul Mare" şi "Cormoranul Mic"
 • Zonă turistică-piscicolă vărsarea Oltului în Dunăre

Evenimente:

 • 9 iunie - ziua comunei
 • Târg săptămânal (duminica)

 

 

Gallery

Islaz
Islaz