Dolno Linevo

Tourism

Официален уебсайт: http://adm.lom.bg

Уебсайт, представящ селището: http://en.wikipedia.org/wiki/Dolno_Linevo

 

Алтернативен/еко туризъм:

  • Натура 2000

http://www.natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/pdf_files/BG0000526_Dolno_Linevo_BG_A4.pdf

Други услуги

  • полиция

http://www.montana.mvr.bg/OD_Полиция/RPU/RPU_Lom/default.htm

  • поща

ул. „Вишна” 20

Informations

 

Наименование на населеното място

Долно Линево

Население

245 ж.

Площ

110 ха

Административен статут

село

Местоположение на центъра на населеното място

43°50′N 23°19′E

Височина на центъра на населеното място

103 м

                         

Долно Линево е село на брега на Дунав, което е част от община Лом (на 7 км), област Монтана (на 48 км). Намира се на 129 км северно от столицата София.

Селото е с развито земеделие (особено лозарство) и животновъдство. Предпочитано място е за риболов.

На изток над село Долно Линево се намира едноименната защитена зона, обявена в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора. Представлява малко по площ (31.62 ха) природно съобщество, оцеляло по най-високите дунавски тераси и включва някои редки степни реликти и ендемити като Пясъковиден ранилист (Stachys arenariaeformis), Румелийска метличина (Centaurea rumelica) и др.

Перспективите са за екологичен, селски, лозарски, земеделски и  ловен туризъм.

Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Dolno_Linevo,http://www.natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/pdf_files/BG0000526_Dolno_Linevo_BG_A4.pdf